500 ᠭᠠᠷᠦᠢ ᠣᠳᠠᠰᠣᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠧᠷ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠨ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2021/9/10
    ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠡᠶᠠᠷ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠰᠦᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠲᠡᠯᠡᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠳᠦᠪ ᠤᠨ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠣᠳᠠᠰᠣ᠂ ᠬᠦᠭᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣ ᠬᠡᠳ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠠᠴᠠ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠬᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠮᠧᠷ ᠪᠡ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠨᠢᠯ ᠳᠠᠰᠣᠯ᠂ ᠰᠠᠳᠣᠨ ᠳᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ 500 ᠭᠠᠷᠦᠢ ᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠮᠧᠷ ᠢ ᠴᠡᠬᠡᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠠᠵᠢ᠃ ᠶᠡᠷᠤᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠳ ᠯᠡ ᠴᠡᠬᠡᠵᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ ᠤᠢ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠴᠢᠷᠬᠠᠵᠦ ᠰᠤᠨᠢᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ᠃     ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠶᠠᠷ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠤᠭᠳᠤᠬᠦ᠋ᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠳᠤ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ᠃ ᠳᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠳ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ 21 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠢ ᠦᠵᠡᠵᠣ ᠪᠣᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠪᠡᠯ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠨᠠᠮᠤᠭ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠬᠡᠳᠦᠳᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤᠭᠳᠤᠬᠦ᠋ᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠳᠤ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷᠳᠤ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠯ ᠳᠤ ᠮᠠᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠭᠠᠳ ᠲᠠᠪᠢᠭᠠᠳ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠦᠵᠡᠵᠡᠢ᠃ 55 ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤᠯ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠩ᠂ ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠳᠦᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠢᠵᠦ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠲᠤᠳᠤᠯᠠᠯᠳᠠ ᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠠᠭ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠬᠢᠵᠦ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠩᠬᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠴᠤ ᠬᠠᠷᠠᠰᠠᠯᠳᠠᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠵᠢ᠃ ᠬᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃
      ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠮᠣᠰ ᠪᠣᠯ ᠰᠣᠨᠣᠰᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠨ᠂ ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠬᠦ ᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠳᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠮᠰᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠣᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠷᠰᠢᠳᠠ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠰᠣᠨᠣᠰᠬᠤ᠂ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ᠂ ᠨᠤᠮ ᠣᠩᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠰᠣᠨᠣᠰᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ᠂ ᠣᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠨ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠳᠡᠶᠢᠨᠬᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠭᠤ ᠠᠴᠠ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠨᠢ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠨᠡᠩ ᠢᠯᠡᠬᠦᠣ ᠳᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠂ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠦᠮᠣᠨ ᠤ ᠣᠳᠠᠰᠣᠨ ᠨᠣᠮᠧᠷ ᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠭᠠᠳ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠴᠢᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃  ︽ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠯᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠳᠠᠰᠣᠨ ᠨᠣᠮᠧᠷ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠣᠰᠣᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠷᠡᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ 1000 ᠭᠠᠷᠦᠢ ᠨᠣᠮᠧᠷ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠂ ᠣᠳᠣ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠭᠠᠳ 500 ᠭᠠᠷᠦᠢ ᠣᠳᠠᠰᠣᠨ ᠨᠣᠮᠧᠷ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠴᠣᠷᠴᠠᠢ ︾ ᠭᠡᠵᠣ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠰᠢᠷᠡᠬᠦ᠋ᠳᠡᠭᠡ᠂ ᠬᠠᠷᠮᠠᠭᠳᠠᠢ᠂ ᠴᠠᠯᠠᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠨᠢᠯ ᠬᠦᠮᠣᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠨ ᠨᠣᠮᠧᠷ ᠢ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠣᠳᠠᠰᠣ ᠠᠪᠴᠣ ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠯᠳᠣᠨ᠂ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠣᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠣᠳᠣᠨ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠣ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃     ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠶᠠᠭ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠯᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠣᠷᠴᠣ᠂ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠶᠣᠣ ᠮᠠᠯᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠤᠨᠢ ᠬᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ ᠠᠶᠢᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠯᠢ ᠬᠢᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠷᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠳᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠶᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠤᠯᠵᠦ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠭᠤᠶᠣᠣ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠦ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠯᠳᠠᠵᠣ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠣᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ 20 ᠭᠠᠷᠦᠢ ᠬᠤᠨᠢ ᠬᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠣᠷ ᠲᠤ 90 ᠭᠠᠷᠦᠢ ᠬᠤᠨᠢ ᠬᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃     ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠨᠠᠮᠤᠭ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠨᠤᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠳᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠨᠤᠮ ᠢ ᠬᠦᠦ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠠᠭᠠᠬᠠᠯᠳᠠ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠩᠰᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ᠂ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠤᠮ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠮ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠮ ᠳᠤ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠳᠠᠢ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠤ ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠰᠤᠨᠤᠰᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠤᠮ ᠤᠩᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠦᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠭᠤᠶᠤᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠵᠡᠪ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠠᠶᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠤᠴᠢᠭᠠᠳ ᠨᠤᠮ ᠰᠤᠨᠤᠰᠳᠠᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠴᠤ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠠᠵᠢ᠃ ︽ᠳᠦᠷᠦᠬᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠣᠮ ᠣᠩᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠂ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠠᠨᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠣᠳᠣ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠦᠭᠰᠢᠷᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠣᠮ ᠣᠩᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠰᠣᠨᠣᠰᠬᠤ᠂ ᠣᠳᠠᠰᠣᠨ ᠨᠣᠮᠧᠷ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠵᠡᠢ︾ ᠭᠡᠵᠣ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠶᠠᠷ ᠶᠡᠷᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃    500 ᠭᠠᠷᠦᠢ ᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠧᠷ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠣᠨ ᠴᠦ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠤᠴᠢᠷ ᠳᠤᠯᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠣ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠦᠨᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠠᠬᠠᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠣᠮᠰᠠᠨ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠬᠦᠮᠣᠰ ᠠᠯᠢ ᠳᠦᠬᠦᠮ ᠳᠦᠳᠡ ᠳᠤ ᠣᠶᠢᠷᠠᠳᠴᠣ ᠢᠯᠡᠬᠦᠣ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠦ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠪᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠲᠡᠪᠴᠢᠵᠦ᠂ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠬᠡᠬᠡ᠂ ᠵᠦᠪ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ ᠶᠢ ᠦᠭᠴᠦ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠬᠦᠬᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠲᠡᠩᠭᠡᠯᠡᠬᠦᠨ᠂ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠳᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠵᠤᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠳᠡᠯᠦᠬᠡ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠦ᠋‌‍ᠨᠢᠨ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号