ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠣᠯ ᠤᠰᠤ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2021/7/29
 
    ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠶᠢᠰᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ  ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠣᠷᠲᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠮᠭᠡᠭ ᠤᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠰᠬᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠭᠤᠲᠠᠢ ᠴᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠡᠷᠦᠳᠡᠰᠦ ᠪᠢᠯᠡ  ᠃     ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠵᠥᠪ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ᠄ ᠪᠠᠯᠭᠤᠬᠤ᠂ ᠳᠦᠷ ᠠᠮᠤᠰᠬᠢᠵᠤ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠬᠤ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠡᠲᠦ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠤᠳᠣᠭᠤᠳᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠢ ᠲᠦᠭᠦᠷᠴᠦ ᠴᠦᠳᠡᠶᠢᠬᠦ᠂ ᠬᠤᠳᠣᠭᠤᠳᠣ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠰᠠᠲᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠮᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠩᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠥᠪ᠂ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠳᠠᠭ ᠠᠵᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠳᠤ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠴᠤ ᠲᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠪᠢᠰᠢ᠃     ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠯᠠ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃      06᠄ 30 - 07᠄ 00    ᠥᠷᠯᠥᠭᠡ ᠰᠡᠷᠢᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ᠃ ᠰᠡᠷᠢᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ 250 ᠮᠢᠯᠯᠢᠯᠢᠲᠷ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠡᠯᠢᠭᠡ᠂ ᠪᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠵᠦ ᠥᠭᠳᠡᠭ ᠠᠵᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠤᠤᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ 30 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠤᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠢ᠃     08᠄ 00 - 09᠄ 00     ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠩᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ 250 ᠮᠢᠯᠯᠢᠯᠢᠲᠷ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠵᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ︽ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷᠰᠢᠭᠦᠯᠭᠦ︾ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠴᠢ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢ ᠣᠷᠣᠭᠠᠷᠠᠢ᠃     11᠄ 00    ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ ᠣᠶᠤᠨ ᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠴᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠭᠢᠭᠯᠡᠵᠦ ᠥᠭᠳᠡᠭ ᠠᠵᠢ᠃      13᠄ 00    ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠴᠡ ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠩ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠᠲᠠᠢ᠃     15᠄ 00 -16᠄ 00     ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠨᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠤ ᠬᠥᠳᠡᠯᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡᠭᠦ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠢ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃     17᠄ 00     ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠢᠭᠯᠢᠮ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃     22᠄ 00     ᠤᠨᠲᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ 30 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠢᠰᠤ ᠪᠦᠭᠡᠮᠨᠡᠷᠡᠯ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃     ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ 8 ᠰᠢᠯᠦᠨ ᠴᠤᠮᠤ ᠪᠤᠶᠤ 2 ᠯᠢᠲᠷ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠢᠭᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠩᠴᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠳᠣᠭᠤᠳᠣ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠨᠢ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠥᠪ ᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠴᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠯᠠ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠥᠷᠥᠭᠡᠰᠦᠭᠡᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠪᠣᠳᠣᠬᠤ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠭᠦᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠤᠤ᠃     ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠱᠦᠯᠲᠦᠯᠢᠭ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠠ ᠳᠠᠩ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠯᠠ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠭᠢᠭᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ᠂ SPA ᠪᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠃     ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠃     150 ᠯᠢᠲᠷ ᠪᠤᠶᠤ 68 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠠᠮ ᠵᠢᠩ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ 2.2 ᠯᠢᠲᠷ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠪᠠᠨ 30 ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠠ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠤᠢ᠃     ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠤᠤᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠ᠃     ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠵᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ᠤᠤᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠶᠡᠷᠭᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠥᠷᠭᠦ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃     ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠭᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢ᠃     ᠴᠠᠭ ᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠳᠣᠬᠤ ᠳᠤ 180 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ 8 ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ 1.4 ᠯᠢᠲᠷ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃     ᠤᠰᠤ ᠴᠡᠪᠡᠷᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠵᠠᠩᠰᠢᠭᠠᠷᠠᠢ᠃     ᠤᠰᠤᠨ ᠭᠤᠭᠤᠵᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠪ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠮᠲᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠴᠤ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠰᠢᠳᠦ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠹᠯᠤᠷ ᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠰᠤ ᠴᠡᠪᠡᠷᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠢᠳᠦᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢ ᠲᠠᠨᠢ ᠴᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠨᠢ ᠡᠪ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠮᠲᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠾᠯᠣᠷᠠᠮᠢᠨ ᠢ ᠴᠤ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠳ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠰᠢᠯᠦᠰᠦᠨ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠹᠯᠤᠷ ᠨᠢ ᠰᠢᠳᠦ ᠶᠢ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃     ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠲᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠭᠤᠯ᠃     ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠴᠢᠮ ᠨᠢᠮᠪᠡᠭᠡ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠥᠷᠭᠡᠰᠦᠲᠦ ᠬᠡᠮᠬᠡ ᠬᠢᠵᠦ ᠠᠮᠲᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠡᠮᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠭᠠᠷᠤᠤᠯ ᠳᠡᠪᠲᠦᠭᠡᠵᠦ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠳᠠᠷᠬᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠥᠭᠬᠦ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃     ᠤᠰᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠢᠳᠡ᠃     ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ᠂ ᠲᠠᠷᠪᠤᠰ᠃ ᠲᠠᠷᠪᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠩ ᠤᠨ 92 ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠤᠰᠤ ᠡᠵᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠰ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠰᠢᠭᠡᠰᠦ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠴᠠᠩᠭᠢᠰ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦ ᠲᠤᠰᠠᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢ᠃     ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠥᠪ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠ᠃     ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠺᠠᠯᠣᠷᠢ ᠰᠢᠲᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠰ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠳᠤ ᠰᠥᠷᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠥᠷᠥᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠃      ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠴᠢᠭᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠤᠰᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠤᠤ᠃     ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠢᠷᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠥᠭᠬᠦ ᠳᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠴᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠷᠭᠢᠭᠡᠳ ᠠᠭᠤᠷᠰᠢᠬᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠳᠤ ᠰᠦᠷᠭᠦ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠪᠤᠢ᠃      ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠪᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠢ᠃    1 ᠶᠤᠮ ᠤᠤ 1.5 ᠯᠢᠲᠷ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠳᠠᠳᠠᠢ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠳᠠ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠭᠤᠷ ᠤᠤᠭᠤᠵᠤ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃     ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠪᠠᠨ︕ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠣᠯ ᠤᠰᠤ    ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠶᠢᠰᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠣᠷᠲᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠮᠭᠡᠭ ᠤᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠰᠬᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠭᠤᠲᠠᠢ ᠴᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠡᠷᠦᠳᠡᠰᠦ ᠪᠢᠯᠡ  ᠃    ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠵᠥᠪ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ᠄ ᠪᠠᠯᠭᠤᠬᠤ᠂ ᠳᠦᠷ ᠠᠮᠤᠰᠬᠢᠵᠤ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠬᠤ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠡᠲᠦ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠤᠳᠣᠭᠤᠳᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠢ ᠲᠦᠭᠦᠷᠴᠦ ᠴᠦᠳᠡᠶᠢᠬᠦ᠂ ᠬᠤᠳᠣᠭᠤᠳᠣ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠰᠠᠲᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠮᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠩᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠥᠪ᠂ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠳᠠᠭ ᠠᠵᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠳᠤ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠴᠤ ᠲᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠪᠢᠰᠢ᠃     ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠯᠠ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃     06᠄ 30 - 07᠄ 00     ᠥᠷᠯᠥᠭᠡ ᠰᠡᠷᠢᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ᠃ ᠰᠡᠷᠢᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ 250 ᠮᠢᠯᠯᠢᠯᠢᠲᠷ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠡᠯᠢᠭᠡ᠂ ᠪᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠵᠦ ᠥᠭᠳᠡᠭ ᠠᠵᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠤᠤᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ 30 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠤᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠢ᠃     08᠄ 00 - 09᠄ 00    ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠩᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ 250 ᠮᠢᠯᠯᠢᠯᠢᠲᠷ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠵᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ︽ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷᠰᠢᠭᠦᠯᠭᠦ︾ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠴᠢ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢ ᠣᠷᠣᠭᠠᠷᠠᠢ᠃    11᠄ 00    ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ ᠣᠶᠤᠨ ᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠴᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠭᠢᠭᠯᠡᠵᠦ ᠥᠭᠳᠡᠭ ᠠᠵᠢ᠃      13᠄ 00    ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠴᠡ ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠩ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠᠲᠠᠢ᠃     15᠄ 00 -16᠄ 00     ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠨᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠤ ᠬᠥᠳᠡᠯᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡᠭᠦ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠢ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃     17᠄ 00     ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠢᠭᠯᠢᠮ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃     22᠄ 00     ᠤᠨᠲᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ 30 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠢᠰᠤ ᠪᠦᠭᠡᠮᠨᠡᠷᠡᠯ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃     ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ 8 ᠰᠢᠯᠦᠨ ᠴᠤᠮᠤ ᠪᠤᠶᠤ 2 ᠯᠢᠲᠷ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠢᠭᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠩᠴᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠳᠣᠭᠤᠳᠣ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠨᠢ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠥᠪ ᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠴᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠯᠠ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠥᠷᠥᠭᠡᠰᠦᠭᠡᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠪᠣᠳᠣᠬᠤ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠭᠦᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠤᠤ᠃     ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠱᠦᠯᠲᠦᠯᠢᠭ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠠ ᠳᠠᠩ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠯᠠ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠭᠢᠭᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ᠂ SPA ᠪᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠃     ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠃     150 ᠯᠢᠲᠷ ᠪᠤᠶᠤ 68 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠠᠮ ᠵᠢᠩ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ 2.2 ᠯᠢᠲᠷ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠪᠠᠨ 30 ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠠ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠤᠢ᠃     ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠤᠤᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠ᠃     ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠵᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ᠤᠤᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠶᠡᠷᠭᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠥᠷᠭᠦ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃     ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠭᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢ᠃    ᠴᠠᠭ ᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠳᠣᠬᠤ ᠳᠤ 180 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ 8 ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ 1.4 ᠯᠢᠲᠷ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃     ᠤᠰᠤ ᠴᠡᠪᠡᠷᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠵᠠᠩᠰᠢᠭᠠᠷᠠᠢ᠃     ᠤᠰᠤᠨ ᠭᠤᠭᠤᠵᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠪ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠮᠲᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠴᠤ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠰᠢᠳᠦ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠹᠯᠤᠷ ᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠰᠤ ᠴᠡᠪᠡᠷᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠢᠳᠦᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢ ᠲᠠᠨᠢ ᠴᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠨᠢ ᠡᠪ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠮᠲᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠾᠯᠣᠷᠠᠮᠢᠨ ᠢ ᠴᠤ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠳ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠰᠢᠯᠦᠰᠦᠨ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠹᠯᠤᠷ ᠨᠢ ᠰᠢᠳᠦ ᠶᠢ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃     ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠲᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠭᠤᠯ᠃     ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠴᠢᠮ ᠨᠢᠮᠪᠡᠭᠡ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠥᠷᠭᠡᠰᠦᠲᠦ ᠬᠡᠮᠬᠡ ᠬᠢᠵᠦ ᠠᠮᠲᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠡᠮᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠭᠠᠷᠤᠤᠯ ᠳᠡᠪᠲᠦᠭᠡᠵᠦ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠳᠠᠷᠬᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠥᠭᠬᠦ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃     ᠤᠰᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠢᠳᠡ᠃     ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ᠂ ᠲᠠᠷᠪᠤᠰ᠃ ᠲᠠᠷᠪᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠩ ᠤᠨ 92 ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠤᠰᠤ ᠡᠵᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠰ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠰᠢᠭᠡᠰᠦ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠴᠠᠩᠭᠢᠰ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦ ᠲᠤᠰᠠᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢ᠃     ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠥᠪ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠ᠃     ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠺᠠᠯᠣᠷᠢ ᠰᠢᠲᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠰ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠳᠤ ᠰᠥᠷᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠥᠷᠥᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠃     ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠴᠢᠭᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠤᠰᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠤᠤ᠃     ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠢᠷᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠥᠭᠬᠦ ᠳᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠴᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠷᠭᠢᠭᠡᠳ ᠠᠭᠤᠷᠰᠢᠬᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠳᠤ ᠰᠦᠷᠭᠦ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠪᠤᠢ᠃     ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠪᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠢ᠃    1 ᠶᠤᠮ ᠤᠤ 1.5 ᠯᠢᠲᠷ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠳᠠᠳᠠᠢ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠳᠠ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠭᠤᠷ ᠤᠤᠭᠤᠵᠤ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃     ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠪᠠᠨ︕
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠯᠠᠱᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号