ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠬᠠᠳᠠᠵᠤ ᠰᠡᠷᠪᠡᠬᠡᠨᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠠᠶᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2021/7/21
     ᠠᠨᠠᠷ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠰᠦ ᠬᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠴᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠰᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠬᠯᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠰᠢᠯᠦᠰᠦ ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠠᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠠᠮᠠ ᠬᠠᠳᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠬᠠᠳᠠᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠠᠨᠠᠷ ᠢ ᠰᠢᠬᠦᠰᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠨᠠᠷ ᠢ ᠴᠢᠨᠠᠭᠠᠳ ᠤᠤᠭᠤᠪᠠᠯ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠲᠠᠭᠤᠵᠤ ᠬᠤᠤᠷ ᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ᠂ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢ ᠶᠢ ᠵᠦᠬᠡᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠵᠤᠬᠰᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃      ᠬᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠄ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢ ᠶᠢ ᠵᠦᠬᠡᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠵᠤᠬᠰᠤᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠰᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢᠨ ᠰᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠮᠦᠬᠡᠷᠰᠦᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ᠂ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠮᠦᠬᠡᠷᠰᠦᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠮᠬᠡᠭ ᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠳ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢᠳᠡᠢ ᠡᠮᠨᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠯᠭᠤᠭᠠᠳ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠳᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠳᠤ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠮᠬᠡᠭ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠨ᠎ᠠ᠃      ᠠᠯᠢᠮ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠲᠠᠭᠤᠨ᠂ ᠬᠤᠤᠷ ᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠵᠤ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢ ᠶᠢ ᠵᠦᠬᠡᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠵᠤᠬᠰᠤᠭᠠᠨ᠂ ᠴᠠᠷ ᠢ ᠬᠤᠪᠬᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠦᠬᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠳᠡᠬᠦ᠂ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠵᠤ ᠢᠳᠡᠬᠦ᠂ ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠠᠨᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠳ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠶᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠰᠢᠨ ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠮᠦᠬᠡᠷᠰᠦᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠮᠬᠡᠭ ᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠳ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢᠳᠡᠢ ᠡᠮᠨᠡᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠰᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ᠂ ᠪᠠᠯ᠂ ᠨᠢᠰᠢᠩᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠢᠵᠤ ᠰᠢᠬᠦᠰᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠬᠡᠳ ᠤᠤᠭᠤᠪᠠᠯ ᠨᠡᠩ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦᠡᠭ ᠲᠠᠢ᠃      ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯᠳᠠᠤ᠄ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢ ᠶᠢ ᠵᠦᠬᠡᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠤ ᠴᠡᠷ ᠢ ᠬᠤᠪᠬᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠢ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠨ ᠰᠢᠯᠦᠰᠦ ᠬᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠤᠰᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢᠨᠠᠵᠤ ᠰᠢᠯᠵᠠᠯᠤᠭᠠᠳ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠲᠤᠷᠤᠢ᠂ ᠴᠠᠷ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠠᠷ ᠠᠷᠪᠢᠳᠬᠤ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠠᠮᠠ ᠬᠠᠳᠠᠵᠤ ᠴᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠮ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠴᠤᠭ ᠪᠤᠯᠭᠤᠭᠠᠳ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠨᠡᠩ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦᠡᠭ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠨ᠎ᠠ᠃      ᠨᠢᠰᠢᠩᠬᠦ᠄ ᠨᠢᠰᠢᠩᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠬᠦᠰᠦ ᠨᠢ ᠰᠢᠬᠢᠷᠯᠢᠭ ᠠᠮᠳᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠲᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠶᠢ ᠵᠦᠬᠡᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠯ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠢ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠴᠠᠷ ᠢ ᠬᠤᠪᠬᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠨᠠᠮᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠠᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠮᠠ ᠬᠠᠳᠠᠵᠤ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠶᠢᠰᠢᠬᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠭᠤᠰᠤᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠤᠬᠢᠨᠢᠳᠤᠬᠤ᠂ ᠴᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠮᠬᠡᠭ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃      ᠱᠠᠪᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠄ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢ ᠶᠢ ᠵᠦᠬᠡᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠤ ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠵᠤᠬᠰᠤᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠲᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠴᠠᠷ ᠢ ᠬᠤᠪᠬᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠠᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠤᠭ ᠱᠠᠪᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠦᠬᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢᠨ ᠰᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠴᠠᠷ ᠠᠷᠪᠢᠳᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠱᠠᠪᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠰᠬᠤ᠂ ᠠᠮᠠ ᠬᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠢᠯᠪᠤᠷᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠬᠢᠨᠢᠳᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠮᠬᠡᠭ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ᠃      ᠦᠵᠦᠮ᠄ ᠡᠯᠢᠬᠡ ᠪᠦᠬᠡᠷᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠨᠦᠬᠦᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠢ ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠰᠢᠬᠡᠯᠬᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠢᠯᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠦᠬᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠢ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠨ᠂ ᠪᠤᠬᠢᠨᠢᠳᠦᠯ ᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠬᠦᠰᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠬᠡᠳ ᠪᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠴᠢᠨᠠᠵᠤ ᠬᠠᠨᠳᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠤᠭᠤᠪᠠᠯ ᠪᠤᠬᠢᠨᠢᠳᠦᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠂ ᠠᠮᠠ ᠬᠠᠳᠠᠵᠤ ᠴᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤ ᠤᠨᠴᠠ ᠲᠤᠰᠠᠳᠠᠢ᠃      ᠯᠤᠤᠪᠠᠨᠭ᠌᠄ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠲᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠴᠠᠷ ᠢ ᠬᠤᠪᠬᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠵᠤᠬᠰᠤᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠩᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠦᠬᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠴᠠᠩᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠴᠡᠷ ᠦᠳᠬᠡᠷᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠮᠬᠡᠭ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠨᠢᠰᠢᠩᠬᠦ᠂ ᠠᠯᠢᠮ᠎ᠠ᠂ ᠯᠢᠩᠬᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠴᠤᠭ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠤᠤᠭᠤᠪᠠᠯ ᠨᠠᠩ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦᠡᠭ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃      ᠰᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ᠄ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠲᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠴᠠᠷ ᠢ ᠬᠤᠪᠬᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠤᠤᠷ ᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠮᠠ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠶᠢᠰᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠬᠠᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠴᠠᠷ ᠦᠳᠬᠡᠷᠡᠵᠤ ᠰᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠮᠬᠡᠭ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠯᠢᠩᠬᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠤᠤᠭᠤᠪᠠᠯ ᠨᠡᠩ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠲᠤᠰᠠ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ︽ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠶᠢᠴᠤᠳ︾
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号