ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤ ︽ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠡᠮ︾ ᠪᠢᠰᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2021/7/2
     ᠶᠡᠷᠦ ᠠᠴᠠ ︽ᠲᠠᠬᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠳᠡᠪᠡᠯ ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠢᠯᠡᠬᠦᠤ ᠤᠤᠭᠤᠪᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ︾᠂ ︽ᠬᠡᠳᠡᠰᠤ ᠡᠪᠡᠳᠪᠡᠯ ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠢᠯᠡᠬᠦᠤ ᠤᠤᠭᠤᠪᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ︾᠂ ︽ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠢᠯᠡᠬᠦᠤ ᠤᠤᠭᠤᠪᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ︾ ᠁ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠯᠡᠪᠡᠯ ᠬᠦᠮᠦᠰ ︽ᠢᠯᠡᠬᠦᠤ ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ︾ ᠬᠡᠵᠤ ᠵᠦᠩᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠡᠬᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠤ ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠨᠢ ︽ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠡᠮ︾ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠤᠤᠭᠤᠪᠡᠯ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃      ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠤᠤᠭᠤᠪᠡᠯ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ᠄ ᠬᠦᠢᠲᠠᠨ ᠲᠠᠬᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠂ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ᠂ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠴᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠲᠤ ᠬᠡᠳᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠵᠠᠩᠬᠢᠷᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠃      ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠤᠤᠭᠤᠪᠡᠯ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ᠄ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠬᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠳᠡᠬᠦ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠯᠵᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ᠂ ᠬᠦᠢᠯᠡᠰᠦᠯᠢᠭ ᠴᠤᠬᠴᠠ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ᠃      ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠤᠭᠤᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠡᠮ ᠤᠳ ︵ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ 40℃ ᠢ ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ︶ ᠄ ᠬᠦᠬᠡᠰᠦᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ C ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠢᠯ᠂ ᠠᠭᠤᠷᠰᠢᠬᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠦᠬᠦᠯᠢᠭ ᠡᠮ᠂ ᠰᠢᠩᠬᠡᠬᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠰᠬᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠮ᠂ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢᠲᠤ ᠡᠮ᠂ ᠠᠮᠦᠺᠰᠰᠢᠯᠢᠨ ︵Amoxicillin︶ ᠵᠡᠷᠭᠡ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸ᠋ᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠧᠲ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号