ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠡᠮ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬᠡᠷᠯᠠᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2021/7/15
     1. ᠬᠤᠣᠠᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠤᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠡᠮ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠠᠬᠡᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠣᠠᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠤᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠯᠠᠶᠠᠣᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠺᠠᠯᠼ᠂ ᠮᠠᠬᠨᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠡᠷᠣᠳᠠᠰᠣ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠂ ᠲᠠᠳᠠᠬᠡᠷ ᠨᠢ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠩᠬᠡᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠠ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠪᠠᠯ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠲᠣᠨᠣᠳᠠᠰᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠢ ᠠᠯᠳᠠᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃      2. ᠪᠤᠵᠠᠷ ᠤᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠡᠮ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠠᠬᠡᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠤᠵᠠᠷ ᠤᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠢᠴᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠵᠣ ᠪᠤᠢ ᠲᠣᠯᠠ ᠡᠮ ᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠰᠦᠷᠴᠢᠪᠠᠯ ᠮᠠᠨᠠᠠ ᠰᠦᠷᠴᠢᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠦᠷᠴᠢᠭᠦᠷ ᠢ ᠪᠦᠭᠯᠠᠭᠦ ᠮᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠩᠬᠡᠠ ᠤ ᠲᠣᠬᠳᠠᠩᠭᠤᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠡᠪᠳᠠᠯᠵᠣ᠂ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃      3. ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠪᠤᠷᠣᠭᠠᠠ ᠪᠠ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠠ ᠳᠤ ᠡᠮ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠠᠬᠡᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠠᠯᠬᠢᠠ ᠳᠤ ᠡᠮ ᠰᠦᠷᠴᠢᠪᠠᠯ ᠡᠮ ᠨᠢ ᠬᠡᠶᠢᠰᠴᠣ ᠰᠠᠷᠨᠢᠨ᠎ᠠ︔ ᠪᠤᠷᠣᠭᠤᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠳᠣᠷ ᠡᠮ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠩᠬᠡᠠ ᠤᠰᠣ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠣᠰᠣᠭᠠᠣᠠ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠢ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠠ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ︔ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠠ ᠳᠤ ᠡᠮ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠠ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠣᠷᠳᠠᠯ ᠡᠭᠦᠰᠭᠦ ᠪᠠ ᠬᠤᠣᠷᠠᠳᠠᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠡᠮ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠠᠬ ᠪᠤᠯ᠄ ᠦᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠣᠨᠠᠬᠢ 8 — 11 ᠴᠠᠬ᠂ ᠦᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨᠠᠬᠢ 4 — 6 ᠴᠠᠬ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠣᠩᠭᠠᠯᠠᠬ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠯᠬᠢᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠶᠠᠰ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃      4. ᠡᠮ ᠢ ᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠶᠢ ᠴᠠᠬᠡᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠵᠦᠢᠯ᠂ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠭᠦ ᠡᠳᠠᠬᠡᠣᠠ ᠪᠠ ᠡᠮ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠣ ᠶᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠵᠣ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠡᠮ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠡᠮ ᠲᠤᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠡᠮ ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠳᠤᠨᠢ ᠡᠮ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠣᠬᠤᠷ ᠪᠠᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢ ᠴᠠᠬᠡᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠰᠠᠪᠠᠰᠣ ᠬᠤᠣᠷᠳᠣ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰᠪᠤᠷᠢᠳᠣ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠣᠷᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠠ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃      5. ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠴᠠᠴᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠮ ᠰᠦᠷᠴᠢᠭᠦ ᠶᠢ ᠴᠠᠬᠡᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠳᠣ ᠴᠠᠴᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠮ ᠰᠦᠷᠴᠢᠪᠠᠯ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠠ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠣᠷᠳᠠᠯ ᠡᠭᠦᠰᠣᠨ᠎ᠠ᠃      6. ᠲᠠᠭᠦᠵᠣ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠡᠮ ᠰᠠᠴᠣᠵᠣ ᠰᠦᠷᠴᠢᠭᠦ ᠶᠢ ᠴᠠᠬᠡᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠯᠠᠳᠡᠭᠳᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠲᠣᠯᠠ ᠲᠠᠭᠦᠵᠣ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠡᠮ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠯᠠᠳᠡᠭᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠢ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠠ ᠬᠤᠣᠷᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃      7. ᠨᠢᠬᠡ ᠡᠮ ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠪᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠶᠢ ᠴᠠᠬᠡᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠣ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠡᠮ ᠢ ᠤᠷᠳᠣ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠨᠢ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠠ ᠲᠠᠰᠪᠤᠷᠢᠳᠣ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠢ ᠨᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠭᠦ ᠲᠣᠯᠠ᠂ ᠡᠮ ᠢ ᠡᠬᠡᠯᠵᠢᠯᠠᠵᠣ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠪᠠᠯ ᠵᠣᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃  
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠯᠠᠱᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤᠨ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号