ᠪᠠᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠢᠷ ᠪᠣᠶᠠ ᠬᠢᠬᠡᠳ ᠲᠠᠪᠣᠰᠣ ᠬᠤᠵᠢᠷ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2021/7/12
     ᠰᠢᠭᠢᠷ ᠪᠣᠶᠠ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠳᠠᠢ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠣᠨ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠢᠷᠡᠯᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠳᠣᠨ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠲᠦᠮᠠᠭᠡᠣᠨ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠵᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠵᠣ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ᠃ ᠣᠯᠡᠩᠭᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠴᠦᠮ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠢᠷ ᠪᠣᠶᠠ ᠣᠷᠭᠤᠵᠣ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠭᠦᠮᠣᠨ ᠤ ᠭᠦᠴᠥ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠶᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠭᠢᠷ ᠪᠣᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣ ᠪᠣᠯ ᠬᠤᠪᠣᠷ ᠦᠨᠠᠳᠣ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠨᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠯ ᠣᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠭᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷᠯᠢᠭ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠰᠢᠭᠢᠷ ᠪᠣᠶᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠠᠪᠴᠥ ᠰᠦᠯᠵᠢᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠨᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠬᠤᠯᠢᠭ ᠦᠣᠠᠭᠡᠨ ᠣᠷᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠬᠤᠯᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠣᠵᠣ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢ ᠭᠤᠶᠢᠳᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠣᠰᠣ ᠴᠢᠭᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠩᠴᠠᠭᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠣᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠠᠵᠢ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ᠂ ᠰᠢᠭᠢᠷ ᠪᠣᠶᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠣᠭ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠣᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠢᠴᠢᠶᠠᠵᠣ᠂ ᠵᠣᠭᠢᠬᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠣᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠠᠳᠠᠯᠡᠭᠰᠠᠨ ᠨᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠵᠣ ᠣᠷᠭᠢᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠮᠨ ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠮᠤ ᠰᠢᠭᠢᠷ ᠪᠣᠶᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠣᠨ ᠪᠣᠶᠠ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠠᠨ ᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠪᠣᠢ᠃ ᠭᠡᠷᠪᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠣᠯᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠯᠣᠪᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠡᠵᠡᠩᠨᠠᠯᠳᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠵᠣ᠂ ᠵᠦᠢ ᠵᠣᠭᠢᠰᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠭᠦᠮᠣᠨ ᠤ ᠭᠦᠴᠥ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠣᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠪᠠᠯ᠂ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠰᠢᠭ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠦ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠴᠦ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠲᠣᠯᠨ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠡᠯᠢᠶᠠᠣᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠭᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠢᠷ ᠪᠣᠶᠠ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠦᠯᠠᠮᠵᠢ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠠᠰᠢᠭ ᠭᠦᠷᠳᠠᠵᠣ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠰᠠᠨ᠃ ᠰᠢᠭᠢᠷ ᠪᠣᠶᠠ ᠪᠣᠯ ᠶᠣᠰᠣᠳᠠᠢ ᠯᠨ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠣᠨ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ᠂ ᠮᠠᠬᠠᠪᠣᠣᠨ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠣᠷᠬᠤᠳᠠᠢ ᠪᠣᠯᠠᠢ᠃      ᠪᠠᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠰᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣᠠᠴᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠬᠤᠵᠢᠷ᠂ ᠲᠠᠪᠣᠰᠣ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠣᠳᠣ ᠠᠳᠡᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠣᠰᠣ ᠨᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠣᠨ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠣᠯᠵᠣ᠂ ᠢᠯᠡᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠠᠯᠢ ᠲᠠᠷᠣᠬᠤ ᠳᠤ ᠣᠠᠴᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠲᠤ ᠣᠯᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠣᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠤᠵᠢᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠢᠳᠡᠵᠣ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠰᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠣ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠦᠠᠴᠥ ᠠᠵᠣ ᠣᠶᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠣᠷᠢ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠭᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠨ ᠲᠦᠭᠦᠭᠡᠢ ᠮᠡᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠠᠱᠨ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ︽ᠡᠯᠠᠰᠣᠨ ᠣᠩᠭᠤᠴᠨ︾ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠵᠢᠷ᠂ ᠲᠠᠪᠣᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠣᠯᠳᠠᠢ ᠵᠣᠭᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠰ ᠢ ᠰᠢᠯᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠮᠨᠡᠭ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠠᠳᠠᠣᠨ ᠢ ᠰᠣᠷᠭᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠣᠨ ᠬᠠᠭᠢᠷ ᠡᠪᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠪᠠ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠩ ᠴᠣᠪᠣᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ᠃ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠭᠠᠩᠳᠠᠵᠣ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠴᠦᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠩ ᠭᠢᠭᠦ ᠣᠶᠢᠯᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠪᠠᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠣ᠂ ᠲᠠᠪᠣᠰᠣᠳᠣ᠂ ᠨᠠᠭᠤᠷᠳᠣ᠂ ᠱᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠠᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠲᠣᠣᠷᠠᠶᠢᠳᠣ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠵᠢᠭᠳᠡ᠂ ᠮᠣᠷᠢᠳᠣ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠳᠣ᠂ ᠭᠡᠯᠢᠭᠡ᠂ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠠᠨ᠂ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠁ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠦᠷ ᠨᠡᠷᠡᠳᠠᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠠᠪᠣᠰᠣ ᠬᠤᠵᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠤ ᠣᠠᠴᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠷᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠰᠠᠨ ᠲᠣᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠣᠨ ᠲᠤ ᠦᠯᠠᠮᠵᠢ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭ ᠣᠶᠢᠯᠡᠣᠠᠴᠥ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠤ ᠪᠦᠳᠣᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠨ᠃ ᠶᠣᠰᠣᠳᠠᠢ ᠯᠨ ᠶᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠣᠨ ᠪᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠢ᠂ ᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠵᠤ ᠪᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠳ᠋ ᠠᠭᠤᠷᠰᠣᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号