ᠬᠠᠳᠣᠨ ᠭᠤᠦᠯ ᠤᠨ ᠣᠰᠣᠨ ᠠᠰᠢᠠᠨᠯᠠᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠨᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠤᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠤᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠦᠯ ᠣᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ 2017 — 2018 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠯᠲᠡ ᠬᠡᠪᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2018/3/30
       ᠡᠮᠣᠨᠡᠬᠡᠨ᠂ ᠬᠠᠳᠣᠨ ᠭᠤᠦᠯ ᠤᠨ ᠣᠰᠣᠨ ᠠᠰᠢᠠᠨᠯᠠᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠨᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠤᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠯᠠᠨᠵᠸᠦ ᠬᠤᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠤᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠦᠯ ᠣᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ 2017 — 2018 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃              ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ︽ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠤᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠦᠯ ᠣᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ 2017 — 2018 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠦᠰᠦᠯ︾ ᠢ ᠶᠡᠷᠢᠯᠴᠡᠨ ᠲᠣᠠᠨᠲᠠᠵᠣ᠂ 4 — 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠰᠣ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠣᠳᠡᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠡᠭᠤᠯᠣᠯᠲᠡ ᠬᠢᠪᠡ᠃ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠂ ︽ᠪᠦᠬᠦ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠦᠷᠠᠲᠦ ᠣᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠦᠪᠯᠨᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠣᠰᠣ ᠵᠠᠯᠠᠬᠤ︾ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠦᠯᠳ᠋ᠬᠠᠰᠠᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠤᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠦᠷᠠᠲᠦ ᠣᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠣᠰᠣ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠣᠰᠣ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠢ 45 ᠡᠳᠣᠷ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠦ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠴᠨ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠭᠤᠯᠲᠡ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠩᠰᠡᠬᠦ ᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠣᠯᠠᠮ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠨ᠂ ᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠬᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲᠣᠷ ᠠᠳᠬᠤᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠯᠲᠡ ᠬᠢᠵᠦ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠣ ᠡᠬᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠣᠰᠣᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠨ᠂ ᠡᠵᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠤᠦᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠬᠦ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠰᠣ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠲᠣᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠠᠯᠢ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠢ ᠮᠣᠲᠦ ᠡᠪᠡᠰᠣ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠣᠰᠣᠯᠠᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢ ᠦᠷᠭᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳ᠋ᠬᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号